بفرما تو

اهرم و ایران

همراه بانک ملت

نسخه گرافيکي - 3

با اجراي برنامه همراه بانك, اين صفحه بمدت چند ثانيه نمايش داده مي شود. پس از چند لحظه صبر , ميتوانيد با نرم فزار کار کنيد.
در اولين مرتبه اجراي برنامه همراه بانك, يك پنجره جهت ورود تنظيمات امنيتي از مشتري درخواست مي شود که شامل رمز ورود ( رمزي كه شعبه در اختيار مشتري قرار مي دهد) و تكرار رمز ورود و يك كليد تبادل 16 رقمي كه از طريق سايت همراه بانك ملت دريافت شده بايد به نحوصحيح نوشته شود سپس با فشردن كليد ذخيره (شماره 1) مي توان به مرحله بعد جهت استفاده از همراه بانك استفاده كرد.
 • خروج:با اين انتخاب ميتوانيد بدون هيچ عملي از برنامه همراه بانك خارج شويد.
 • ذخيره:با فشردن اين کليد تنظيمات امنيتي ذخيره شده و شروع كار با نرم افزار آغاز ميگردد.
 • موجودي: با اين انتخاب ميتوانيد موجودي آخر حساب مورد نظر خود را، دريافت نماييد.
 • سه گردش : با اين انتخاب ميتوانيد سه گردش آخر حساب مورد نظر خود را، دريافت نماييد.
 • حواله: با اين انتخاب مي توانيد از يکي از حسابهاي متمرکز خود به ساير حسابهاي متمرکز ديگر بانک ملت وجه حواله نمائيد.
 • پرداخت قبض: با اين انتخاب مي توانيد كليه قبوض خود را بدون مراجعه به بانك پرداخت نماييد.
 • بايگاني: برنامه همراه بانك 20 گزارشي از كليه درخواستها و پاسخ هاي ارسالي از بانك ملت را در خود دارد.
 • تاييد مبلغ چك: با اين انتخاب مي توانيد تاريخ و مبلغ چک هاي خود را قبل از وصول شدن تاييد نماييد.
 • غير فعال سازي كارت: با اين انتخاب مي توانيد در صورت مفقودي ملت كارت خود آن را غير فعال نماييد.
 • تنظيمات: به منظور شروع به كار با برنامه همراه بانك بايد حسابهاي متمركز جهت استفاده در همراه بانك به گوشي خود معرفي شود بدين منظور با انتخاب 8. تنظيمات مي توان تنظيمات اوليه و پايه همراه بانك را انجام داد.
 • خروج: با اين انتخاب ميتوانيد از برنامه همراه بانك ملت خارج شويد.
گزينه هاي كه در بخش تنظيمات در اختيار شما قرار مي گيرد شامل:
 • بروز رساني حسابها: جهت فراخواني كليه حسابهاي متمركز به برنامه همراه بانك مي توان از اين قسمت استفاده ميشود.
 • تغيير رمز ورود: جهت تغيير رمز ورود به همراه بانك ملت
 • تنظيم كليد تبادل: درصورتيكه در اولين ورود به برنامه همراه بانك كليد تبادل اشتباه وارد شده باشد ميتوان از اين قسمت جهت اصلاح كليد تبادل استفاده كرد.
 • تنظيمات مراكز پيام: دراين قسمت شماره مركز پيام بانك ملت جهت استفاده از سرويسهاي همراه بانك (بروز رساني، موجودي، سه گردش، حواله، پرداخت قبوض، تاييد چك) بايد با شماره 30007502 پر شده باشد كه در غير اين صورت مي توان شماره صحيح را وارد و ذخيره كرد.
 • بازگشت: برگشت به منوي اصلي برنامه همراه بانك

پس از ارسال هر درخواست نرم افزار اين پيام را نمايش مي دهد. 0. برگشت: با اين انتخاب ميتوانيد به منوي اصلي برنامه همراه بانك بازگشت.
در پاسخ به درخواست, پيامي بانك ملت دريافت ميشودكه اين آيکون نمايش داده ميشود و با انتخاب آن ميتوان پاسخ دريافت شده را مشاهده كرد همچنين مي توانيد با انتخاب گزينه بايگاني آن پاسخ را مشاهده كرد.
در بايگاني سامانه امكان ذخيره سازي20 پاسخ دريافت شده از مركز پيام بانك وجود دارد. در اين قسمت پيام هاي خوانده نشده با رنگ نارنجي متمايز ميباشد. 0. برگشت: با اين انتخاب مي توانيد به منوي اصلي برنامه همراه بانك بازگشت.
در صورت درخواست "بروز رساني حسابها" و موفقيت آميز بودن درخواست شما پيغامي مبني بر اينكه "كليه حسابهاي شما بروز شدند" از سوي مركز پيام دريافت مي گردد. 0. برگشت: با اين انتخاب مي توانيد به منوي اصلي برنامه همراه بانك بازگشت.
راهنما: با اين انتخاب ميتوانيد از نحوه عملكرد هر يك از قسمتهاي نرم افزار آشنا شويد. که در قسمت بعد مشخص شده است.
با فشردن کليد يک راهنما در مورد نحوه عملکرد هر قسمت از برنامه نمايش داده ميشود. 0. برگشت: با اين انتخاب ميتوانيد به منوي اصلي برنامه همراه بانك بازگشت.
در هر قسمت از برنامه که لزومي بر انتخاب حساب باشد, کليه حسابهاي مشتري بتفکيک نوع حساب نمايش داده ميشود. با کليک کردن بر روي هر کدام از حسابها آنرا انتخاب کرده و به صفحه اصلي برميگرديم. 0. برگشت: با اين انتخاب ميتوانيد به منوي اصلي برنامه همراه بانك بازگشت.
با ارسال درخواست موجودي از هر يك از حسابهاي خود, پاسخي از بانك دريافت خواهد شد كه بصورت مقابل ميباشد و شامل نوع حساب، شماره حساب، موجودي، تاريخ آخرين و ساعت آخرين گردش و زمان دريافت موجودي را در قالب يك جدول به شما گزارش مي دهد. 0. برگشت: با اين انتخاب ميتوانيد به منوي اصلي برنامه همراه بانك بازگشت.
با ارسال درخواست سه گردش از هر يك از حسابهاي خود, پاسخي از بانك دريافت خواهد شد كه بصورت مقابل ميباشد و شامل نوع حساب، شماره حساب، مبلغ، تاريخ و ساعت گردش حساب، شماره سند و زمان دريافت موجودي را در قالب يك جدول گزارش مي دهد. 0. برگشت: با اين انتخاب ميتوانيد به منوي اصلي برنامه همراه بانك بازگشت.
با انتخاب کليد حواله ميتوانيد از يكي حسابهاي خود به حساب خود يا ديگران مبلغي مشخص در قالب حواله الكترونيكي از طريق همراه بانك ملت ارسال كرد. همچنين در صورتيكه از حساب ملت كارت به حساب خود يا ديگران باشد بايد در قسمت اطلاعات ملت كارت، گزينه هاي رمز اينترنتي ملت كارت و CVV2 را مشخص کنيم. به عنوان مثال همانگونه که مشاهده ميگردد حواله اينترنتي ازحساب ملت كارت 4835 0018 3322 6104 به حساب 61544522 به مبلغ 1،580،000 ريال با رمز اينترنتي و CVV2 درج شده آماده ارسال به مركز پيام بانك ملت مي باشد.
 • خروج:با اين انتخاب ميتوانيد بدون هيچ عملي از برنامه همراه بانك خارج شويد.
 • ارسال: با اين انتخاب حواله اينترنتي درخواستي را ارسال مينمائيم.
لازم بذکر است که حواله الکترونيکي در دو مرحله انجام ميشود.
با درخواست حواله الكترونيكي, ابتدا مرحله اول حواله جهت تائيد آن از سمت بانک ارسال ميشود که مانند اين شکل به کاربر نمايش داده ميشود. اين تائيديه شامل اطلاعات زير ميباشد: شماره و نوع حساب مبدا، شناسه واريز کننده, شماره و نوع حساب گيرنده, نام صاحب حساب گيرنده, مبلغ حواله و كارمزد.
 • خروج:با اين انتخاب ميتوانيد بدون هيچ عملي از برنامه همراه بانك خارج شويد.
 • تاييد: با اين انتخاب حواله الكترونيكي را تاييد و براي انجام نهائي آنرا ارسال ميکنيم.
پس از ارسال تاييديه حواله الكترونيكي, يك رسيد حواله الكترونيكي براي کاربر از سمت بانک كه شامل حساب مبدا و مقصد به همراه شماره رديابي و تاريخ و ساعت ارسال مبني بر انجام حواله ارسال ميشود. اين رسيد در بايگاني برنامه ذخيره ميشود. 0. برگشت: با اين انتخاب ميتوانيد از پنجره مشاهده رسيد حواله الكترونيكي خارج و به قسمت بايگاني برنامه بازگشت.
با انتخاب گزينه پرداخت قبوض در اين برنامه پنجره اي با عنوان پرداخت قبوض ديده ميشود كه ميتوان با تكميل گزينه هايي چون از حساب ، شناسه قبض ، شناسه پرداخت و مبلغ قابل پرداخت , قبض مورد نظر خود را پرداخت نمود.
 • برگشت: با اين انتخاب ميتوانيد به منوي اصلي برنامه همراه بانك بازگشت.
 • پرداخت: با اين انتخاب, ابتدا نوع قبض نشان داده ميشود و سپس در صورت تائيد کردن آن, قبض پرداخت ميشود.
پس از پرداخت يک پيامي از بانک ارسال شده که مبني بر پرداخت قبض ميباشد و شامل اطلاعات آن قبض است. اين پيام در بايگاني قرار دارد. . برگشت: با اين انتخاب ميتوانيد از پنجره مشاهده رسيد پرداخت قبض خارج و به قسمت بايگاني نرم افزار بازگشت.
با دريافت اين سرويس از شعبه, شما ميتوانيد تاريخ و مبلغ چک هاي خود را قبل از وصول شدن براي امنيت بيشتر در نرم افزار وارد نموده و آنرا براي بانک ارسال داريد. براي اين منظور با کليک بر روي مي توان ليست حسابهاي جام خود را جهت انجام تاييد مبلغ چك انتخاب كرد. سپس شماره سري چك و شماره سريال چك مورد نظر و تاريخ چك و مبلغ چك را قبل از وصول شدن تاييد کرد.
 • برگشت: با اين انتخاب ميتوانيد به منوي اصلي برنامه همراه بانك بازگشت.
 • ارسال: با اين انتخاب ميتوانيد چك مورد نظر را تائيد نمائيد.
پس از ارسال تائيد چک رسيدي از بانک ارسال شده که اين پيام در بايگاني نشان داده ميشود. اين رسيد شامل اطلاعات چک نمايش داده مي شود. . برگشت: با اين انتخاب ميتوانيد از پنجره مشاهده رسيد تائيد چک به منوي اصلي بايگاني بازگشت.
با اين انتخاب ميتوانيد رمز ورود به برنامه همراه بانك را تغيير داد بدين صورت كه بايد رمز جديد و تكرار رمز جديد را در محل مربوطه وارد كرد.
 • برگشت: با اين انتخاب ميتوانيد به منوي اصلي برنامه همراه بانك بازگشت.
 • ارسال: با اين انتخاب مي توانيد تغييرات اعمال را ارسال نماييد.
در صورت كه تغيير رمز ورود با موفقيت صورت گيرد. پيغام "رمز ورود شما با موفقيت تغيير يافت" از مركز پيام بانك ملت براي شما ارسال مي گردد.
با اين انتخاب ميتوانيد در صورتيكه كليد تبادل دريافتي از سايت همراه بانك با كليد تبادلي كه در اين قسمت درج شده مقايسه و در صورت نياز اصلاح و ذخيره كرد.
 • برگشت: با اين انتخاب ميتوانيد به منوي اصلي برنامه همراه بانك بازگشت.
 • ذخيره : با اين انتخاب مي توانيد تغييرات اعمال شده را ذخيره كرد.
با اين انتخاب ميتوان شماره مراكز پيام بانك ملت را مشاهده و يا در صورتيكه به شماره 30007502 نباشد تغيير داد.
 • برگشت: با اين انتخاب ميتوانيد به منوي اصلي برنامه همراه بانك بازگشت.
 • ذخيره: با اين انتحاب ميتوانيد تغييرات شماره مراكز پيام را ذخيره كرد.
با اين انتخاب ميتوانيد ملت كارت خود را مسدود نماييد. به طوري كه در صورت ارسال درخواست و مسدود شدن ملت كارت، براي فعال سازي مجدد، مراجعه به شعبه الزامي است
 • برگشت: با اين انتخاب ميتوانيد به منوي اصلي برنامه همراه بانك بازگشت.
 • ارسال: با اين انتخاب ميتوانيد ملت كارت را مسدود كرد.
با اين انتخاب مي توانيد زنگ دريافت و ارسال درخواست به مركز پيام را غير فعال نماييد.
با اين انتخاب مي توانيد صداي زنگ دريافت و ارسال درخواست به مركز پيام را فعال نماييد.
در صورتيكه در فرايند ارسال هر درخواست از طريق برنامه همراه بانك مشكلات شبکه مخابراتي بوجود بيايد, اين پيغام نمايش داده ميشود.
+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۸۸ساعت 16:57  توسط mln1368  |